INTEGRITETSPOLICY

Varför har vi en integritetspolicy?

Den 25 maj 2018 trädde en ny lagstiftning kallad Dataskyddsförordningen, på engelska kallad General Data Protection Regulation (GDPR) i kraft. GDPR innebär att samma regler för hur personuppgifter får hanteras ska gälla i hela EU och syftet är att förbättra skyddet för den enskilda individen vid behandling av personuppgifter. Denna förordning och kompletterande svensk lagstiftning ersätter personuppgiftslagen (PuL).

Syfte

Vi på Hoff Entreprenader AB värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

Vem är ansvarig för dina personuppgifter?

Hoff Entreprenader AB, org. nr: 556194-4777, med adress: RF Bergsgatan 40A, 216 14 Limhamn, är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter (personuppgiftsansvarig). Du kan kontakta vårt dataskyddsombud genom att ringa till telefonnummer 040-263545 eller skicka ett e-postmeddelande till info@hoffentreprenader.se.

Hoff Entreprenader AB - Kunder

Vi på Hoff Entreprenader AB behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamål, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Hoff Entreprenader AB behöver också dina personuppgifter för att ge dig bra service exempelvis vad gäller, information och uppföljning eller service efter försäljning. Vi kan också behöva dina personuppgifter för att uppfylla lagkrav som exempelvis rapportering av skatter och sociala avgifter.

Vi använder inte personuppgifter för direktmarknadsföring. När vi samlar in personuppgifter om dig för första gången får du mer information om detta och hur du kan motsätta dig det.

Ändamål, rättslig grund samt kategorier av personuppgifter

Hoff Entreprenader AB behandlar personuppgifterna för att kunna fullgöra ett avtal mellan dig och Hoff Entreprenader. Den rättsliga grunden för behandlingen är fullgörande av avtal.

Behandlingen är inte baserad på Hoff Entreprenader AB:s eller annans berättigade intressen. Hoff Entreprenader behandlar endast de personuppgifter som behövs för att avtalet ska kunna fullgöras.

Riktlinjer

Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag. 

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Här följer exempel på personuppgifterna vi behandlar:

 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Faxnummer
 • Ålder
 • Födelsedatum
 • Kön
 • Titel
 • Användarnamn
 • Bankrelaterade uppgifter
 • Uppgifter som du registrerade självmant och frivilligt uppger
 • Innehåll som du själv publicerar, s.k. användargenererat innehåll
Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?

Vi försöker i möjligaste mån att inhämta ditt samtycke innan vi börjar behandlar dina personuppgifter. Det gör vi genom att låta dig fylla i uttryckliga samtyckesklausuler i de fall behandlingen grundas på samtycke.

Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag. Tänk på att återkallelse av samtycke kan innebära att vi inte kan fullgöra de skyldigheter vi har i förhållande till dig.

Vi får också tillgång till dina personuppgifter på följande sätt:

 • Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt
 • Uppgifter som registreras när du besöker vår hemsida
 • Uppgifter som vi får från offentliga register
 • Uppgifter som vi får när du anlitar en av våra medarbetare
 • Uppgifter som vi får när du kontaktar oss, söker anställning hos oss, besöker oss eller på annat sätt tar kontakt med oss
Vilken information ger vi till dig?

När vi samlar in dina personuppgifter för första gången kommer vi att informera dig om hur vi har fått tag i personuppgifterna, vad vi kommer att använda dem till, vilka rättigheter du har enligt dataskyddslagstiftningen och hur du kan ta tillvara dessa. Du kommer också att bli informerad om vem som är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen och hur du kan kontakta oss om du har frågor eller behöver lämna en begäran eller förfrågan som avser dina personuppgifter och/eller rättigheter.

Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?

Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast arbetstagare och andra personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.

I fråga om känsliga personuppgifter har vi inrättat särskilda behörighetskontroller, vilket innebär ett högre skydd för dina personuppgifter.

Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet.

Vi har flera policyer för IT-säkerhet för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert.

Vi överför inte personuppgifter i andra fall än de som uttryckligen anges i denna policy.

Var behandlas dina personuppgifter geografiskt?

Vi och våra personuppgiftsbiträden behandlar dina personuppgifter inom EU/EES.

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering

Du har i egenskap av registrerad ett antal rättigheter enligt dataskyddsförordningen.

Du har rätt att begära tillgång till de personuppgifter som rör dig och som Hoff Entreprenader AB behandlar. Denna rätt kallas även för rätten till registerutdrag. Rätten innebär att du har rätt att få en sammanställning av de personuppgifter som Hoff Entreprenader AB behandlar och som avser dig.

Du har rätt att begära rättelse av felaktiga uppgifter.

Du har rätt att begära att dina personuppgifter ska raderas, bland annat när Hoff Entreprenader AB behandlar uppgifterna felaktigt och när rättslig grund saknas.

Du har rätt att framställa en begäran om dataportabilitet samt en rätt att begära begränsning av Hoff Entreprenader AB: s behandling av dina personuppgifter

Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter.

Tid för lagring

Hoff Entreprenader AB kommer att behandla dina personuppgifter under den tid som krävs för att avtalet med dig ska kunna fullgöras.

Dina personuppgifter kan sparas längre än vad som angetts ovan i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut.

När lämnar vi ut dina personuppgifter?

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi sekretessavtal samt säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

Ansvar

Hoff Entreprenader AB är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.

Eftersom vi tar dataskydd på allvar, vi har uppdaterat vårt dataskyddsystem samt databehandlingsavtal för att hänsyn till GDPR krav. Hoff Entreprenader AB har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder genom att bygga in dataskydd i IT-system, ”dataskydd genom design” och även ha dataskydd som standard ”dataskydd som standard”. Dessutom fortsätter vi att förbättra våra databehandlingsmetoder och säkerhetssystem för att uppfylla de nya GDPR-kraven.

KONTAKTA OSS
(+46) 40-263545
Hoff Entreprenader AB
RF Bergsgatan 40A
216 14 Limhamn
info@hoffentreprenader.se
www.hoffentreprenader.se