Hållbarhetspolicy

Syfte

Syftet med denna policy är att ge vägledning till samtliga medarbetare i hur hållbarhetsarbetet skall bedrivas och vilka värderingar Hoff Entreprenader AB står för. Tillsammans med våra kunder, leverantörer och samarbetspartners leder vi utvecklingen för en bättre och mer hållbar framtid.

Företagets värdegrund finns uttryckt i Uppförandepolicy och Policy för affärsetiska principer. Hållbarhetsarbetet ska ha en tydlig koppling till affärsverksamheten och de värdeskapande processerna inom företaget.

Bakgrund

Hoff Entreprenader AB vill bidra till en hållbar utveckling. Vi har som ledande princip att aktivt och ansvarsfullt bidra till en hållbar utveckling genom att affärsverksamheten ska bedrivas på ett sätt som upprätthåller företagets värderingar, visar respekt för människor, samhälle och miljö/naturresurser. Hoff Entreprenader AB skall möta och överträffa de förväntningar företagets intressenter har på vår verksamhet.

Genom att fatta beslut som rättvist balanserar anspråken från olika intressenter ska Hoff Entreprenader AB bidra till en hållbar utveckling och ta sitt ansvar för gemensamma ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter i vår omvärld. Våra intressenter vad gäller ansvarsfullt företagande omfattar kunder, ägare, medarbetare, samarbetspartners, leverantörer, miljön och samhället (bl. a. civilsamhället och offentlig sektor) samt övriga intressenter som berörs av verksamheten.

Riktlinjer

Huvudprinciper
Hoff Entreprenader AB har definierat följande huvudprinciper, baserade på SS ISO 26000:2010 standarden för socialt ansvarstagande och FN i initiativet Global Compact, inom hållbarhetsområdet:

– Ansvar
– Transparens
– Affärsetik
– Respekt för intressenters intresse
– Respekt för rättsstatens principer
– Respekt för internationella uppförandenormer
– Respekt för de mänskliga rättigheterna

Strategi för hållbarhetsarbetet
Den strategiska inriktningen för vårt hållbarhetsarbete ska av styrelsen fastställas baserat på ledningens strategiska planering och affärsplaneringsprocesser. Ledningen bereder policyer för etik, hållbarhet, uppförandekoder, hållbarhetsredovisningen och annan dokumentation samt planerar och genomför uppföljningar av hållbarhetsarbetet. Strategin ska grundas på väsentlighetsanalyser, nulägesanalyser, intressentkartor och intressentdialoger. Hållbarhetsredovisningen ska ske årligen, i samband med årsredovisningen, enligt GRI G4 Standard.

Hållbara ansvarsområden

Ekonomiskt ansvar
För oss är det en grundläggande princip att bedriva en ansvarsfull verksamhet med en sund och balanserad ekonomi. Företaget undviker ekonomiska beslut som innebär risker för företagets långsiktiga överlevnad.

Företaget värdesätter ärlighet, öppenhet och hög etik i alla affärsrelationer. Medarbetare håller löften och ser både kunder och leverantörer som viktiga samarbetspartners som ska behandlas med respekt. Självklart motarbetar företaget aktivt alla former av mutor, bestickningar och korruption som kan påverka affärsrelationer.

På marknaden verkar Hoff Entreprenader AB för sund, ärlig och öppen konkurrens och iakttar god marknadsföringssed. Företagets information till marknaden ska alltid vara tydlig, transparent och aldrig medvetet vilseledande.

Miljöansvar
Det behövs många olika verktyg för att nå en hög etisk nivå. Hoff Entreprenader AB ska proaktivt sträva efter att minska miljö- och hälsorelaterade risker från verksamheten och de produkter och tjänster som företaget tillhandahåller. I första hand genom att förebygga uppkomst av föroreningar och i andra hand minimera negativ miljöpåverkan. Faktorer såsom energiförbrukning, vattenförbrukning och avfallshantering skall stå i centrum.

Samhällsansvar
Hoff Entreprenader AB ska vara en god samhällsaktör. Företaget ska respektera mänskliga rättigheter, ta avstånd från korruption och mutor och bestickning samt penningtvätt. Företaget skall även sträva efter att skapa god hälsa och välbefinnande oberoende om det är för anställda, kunder, ägare eller andra intressenter. Företaget ska vara aktivt inom samhällsfrågor och främja social tillhörighet för barn och ungdom i syfte att bidra till ett friskare och tryggare samhälle. Företaget skall inte lämna direkta eller indirekta bidrag till politiska partier eller politiska organisationer.

Lagstiftningsansvar
Vi ska följa gällande lagstiftning och internationella konventioner på de marknader företaget agerar på. Företaget ska efterfölja miljölagstiftning, avtal, säkerhetskrav och andra bindande krav och bestämmelser.

Leverantörsansvar
Hoff Entreprenader AB ska påverka leverantörer att främja hållbar utveckling. Gemensamma hållbarhetsmål ska formuleras med leverantörer. Företaget skall formulera miljökrav som skall gälla för den egna verksamheten såväl som vid upphandling av varor och tjänster.

Arbetsgivaransvar
Vi ska inom ramen för arbetsgivaransvaret säkerställa en god organisatorisk och social arbetsmiljö och en trygg och säker arbetsplats. Dessutom skall processer skapas där medarbetares idéer och initiativförmåga stimuleras. Företaget ska verka för en god balans mellan arbete och privatliv för företagets medarbetare. Tydliga och väl kommunicerade riktlinjer och policyer gällande jämställdhet och mångfald skall finnas. Företaget ska understödja och uppmuntra medarbetares samhällsengagemang. Tyngdpunkt skall läggas på främjandet av medarbetares hälsa och välbefinnande. Företaget ska avsätta resurser för medarbetares vidareutveckling och kompetensuppbyggnad.

Kund och kvalitetsansvar
Kundrelationen och kunders behov skall alltid stå i centrum. En hög grad av transparens, dialog och tydlighet skall prägla företagets relationer med kunder. Klagomålshantering och kundsupport ska vara effektiva, grundliga och skötas med omsorg. Ett ständigt förbättringsarbete avseende kvalitetsarbetet är ett fokusområde som skall prioriteras.

Uppföljning och rapportering
Vår ledning ska följa upp arbetet utifrån policyn årligen i samband med årsredovisningen samt genom internkontroll. I arbetet ingår att utveckla ett systematiskt arbetssätt för uppföljning. Ledningen och styrelsen ska årligen rapportera kring ansvarsfullt företagande i en separat redovisning för externt bruk och/eller i Hoff Entreprenader AB årsredovisning.

Kontaktpersoner
En medarbetare som har frågor eller funderingar kring denna policy skall i första hand vända sig till sin närmaste chef.

Ansvar

Företagets chefer ansvarar för att alla anställda inom bolaget är förtrogna med företagets Hållbarhetspolicy, men det ligger på individens ansvar att följa den. Att bryta mot företagets Hållbarhetspolicy kan leda till disciplinära påföljder. Alla medarbetare har en skyldighet att tillsammans verka för att skapa och upprätthålla ett hållbart företagsklimat.

Kontakta oss:
Hoff Entreprenader AB
R F Bergsgatan 40 A
216 14 Limhamn
Mobil: +46 709 829 159
Mail: info@hoffentreprenader.se

Integritetspolicy

Hoff Entreprenader AB värnar om din personliga integritet. Vår integritetspolicy förklarar hur Hoff Entreprenader AB samlar in och använder dina personuppgifter.

Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritetsfrågor och dataskydd genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på info@hoffentreprenader.se.